Lagoa tasi-tolu sai portu provizoriu ba negosiante bero

by

LEAD: Negosiante  bero,João Cardoso,hateten bero ne’ebe nia utiliza hodi  tula pasajeirus  iha lagoa tasi-tolu kada loron hetan dolar sanolu resin walu to’o dolar ha’at nolu, joão hato’o lia hirak ne’e ba jornalista radio komunidade komoro iha  tasi-tolu aldei a12 de outubru suku komoro posto administrativu don aleixo munisipu dili segunda 19/04/21.

“  iha  ne’e balu hetan dolar ha’at nolu to’o tolu nolu  balu laiha liu hetan deit dolar  sanolu resin  walu,tuir kibi’it ema nian,sira fó satu dolar ho lima pulu cen ami simu deit no hau kontenti tebes bainhira lori bero mai iha fatin lagoa ne’e”

Tuir observasaun jornalista radiu komunidade komoro iha tereno nota katak, pasajeirus ida tenke selu  centavu lima nulu (50) no tula  sasan todan selu dolar lima no beró hirak ne’e hahu operasaun husi tuku nen(6:00) madrugada  to’o tuku walu (8:00) kalan.

 

Jornalista: Jiu freitras