Istória

by

Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia ne’ebé independente no non-lukru. RCC hetan inisiativa maka’as husi joventude sira nu’udar reprezentante komunidade hodi estabelese rádiu komunidade ida iha Suku Comoro, nune’e RCC hari’i hodi servi ba nesesidade komunidade Comoro.

Iha 2010 Diresaun Nasional Prevensaun Konflitu Komunitaria (DNPKK) -SES (atual Ministeriu Interior) koopera ho Okinawa Peace Assistance Center (OPAC) nu’udar ONG internasional ne’ebé servisu ba pas ho apoiu husi Japan International Coorperation Agency (JICA) hahu projetu fo naran “Dezenvolvimentu Komunidade ba Paz” nu’udar projetu faze da-huluk no “Hakbi’it Komunidade ba Paz” nu’udar projetu faze da-ruak atu halo dezenvolvimentu ba suku Comoro iha área seguransa.

DNPKK identifika katak konflitu mosu iha suku Comoro tamba ladun iha atividade ne’ebé bele halibur joven sira. Nune’e DNPKK no OPAC hahu servisu hamutuk ho Konsellu Suku Comoro hodi estabelese rádiu komunidade ida ho objetivu atu halibur joven sira hodi espresa sira nia talentu hodi nune’e bele hado’ok aan husi involvimentu iha konflitu.

Liu husi Konsellu Suku Comoro hahu prosesu ida ne’e hodi halibur reprezentante joventude nain rua (2) kada aldeia 31 iha Suku Comoro tuan. Joventude sira ne’e hahu hetan formasaun husi Rádiu Rakambia no Fundasaun Media Development Center (FMDC) ba preparasaun rekursu umanu iha area jornalizmu rádiu komunidadedio, nune’e bele responde ba operasaun rádiu komunidade nian iha Futuru.