Joven ajiu amaral: ba futuru hadia moris,la’os mete problema

by

Ajio amaral nu’udar  joven ida ne’ebe fa’an sigaru iha tasi-tolu apelu ba foinsa’e sira liliu joven mane sira,tempu ohin loron  laos mete problemama, maibe buka ,meus, oinsa atu hadia moris,ajio hato’o lia hirak ba jornalista radio komunidade komoro  iha  tasi tolu,aldei a12 de outubru ,suku komoro ,posto administrativu Dom  Aleixo Munisipiu Dili,sabadu 17042021.

hau hato’o deit oras ne’e ita atu buka meus oinsa  atu buka ita nia moris,agora dadauk la jaman  ona,atu problrema agora ita hotu-hotu  buka moris ba futuru oin mai”

Enkuantu joven ne’e hatutan,sigaru no  maskra ne’ebe nia fa’an durante iha loron tomak,depende deit ema ne’ebe sosa  no sorti diak ema sosa to’o 5 dolar.

“osan 20 dolar ne’e  hau nia maun mak fó mak hau hola sigaru ho maskra hodi  fa’an no sorti diak loron ida ema hola to’o lima dolar”

Negosiante joven  ne’e mai husi munisipiu vikeke,dadaun hela iha bekora posto-administrativo cristo reimunisipiu dili, joven ne’e hala’o vida negosiu iha tinan 2013 no fofoun nia fa’an uluk pentolang.

Jornalista:Jiu freitas