Biografia

by

Biografia RCC Fm 94.1 Mhz

NaranRadio Comunidade Comoro (RCC)
Tipu & Karater RádioNon-Lukru & Rádio Komunitáriu
Data Estabelesementu01 Jullu 2015
DiresaunKampung Baru, Aldeia 30 de Agostu, Suku Comoro –
Frekuensia94.1 Mhz
Nú. Rejistu LegálMinisteriu Justisa :No 518/DNRN-MJ/IV/2016- Dili, 06 Juñu 2016 Minesteriu Finansas: Nú. T.I.N 4993790 – Dili, 13 Juñu 2016
Nú. Konta BankariaBanku Mandiri Timor Leste : 6010000773815
Power Transmiter200 watt
Area KoberturaDili (Hotu) & Aileu, Ermera no Liquica (Sorin)
Rona nainSensus Populasaun 2015: 277,279 (Dili)
& 76.681 (Comoro)
    VizaunGarantia no asegura direitu, dignidade, paz no dezenvolvimentu ba komunidade Comoro ne’ebe sai badinas, saudavel, matenek, kreativu, kritiku no inovativu ba povu no nasaun Timor – Leste iha futuru.
      MisaunHabelar informasaun ba komunidade Comoro iha area ekonómia, sosial, polítika, kultura, direitus umanus, edukasaun no saude.

Enkoraja komunidade Comoro atu partisipa liu husi programa divertivu, edukativu no kreativu.

Kria koperasaun ho parseiru dezenvolvimentu RCC nian hodi suporta programa radio nian.

Fo formasaun ba komunidade sira iha area jornalista radio.                                                                         
MotoComoro Ita Nian,
Hametin Kultura no Hari’i Paz