by

Unijma no OPTT halo lansamentu bibi lokál  50 iha Díli  

 

Dili    Uniaun Nasionál Juventude Maubere (Unijma Ativista Pro – RDTL)  no (Organizasaun Popular Trabaillador Timor (OPTT), Halo lansamentu hakiak bibi lokál hamutuk lima nulu resin.

Hakiak bibi lima nulu resin ne’e, iha aldeia São Jose postu kristu rei munisipiu Díli.

Aleinde ne’e Prezidente Organizasaun Popular Trabaillador Timor,  Ivo de Jesus Siqueira hateten objektivu hakiak bibi lokál ne’e,  nudar parte ida atu eduka sosidade no povu sira bele hakiak bibi, manu, fahi karau, hodi nune’e bele reduz na’an importasaun sira.

 “Objektivu hakiak bibi ne’e hanesan  edukasaun ba ita nia povu, para ke eduka ita nia sosiedade tamba ema barak mak abandona sira nia fatin ba hakiak animal hanesan bibi,manu, fahi, karau no seluk tan,  nune’e ami hatudu Tan ninia rejultadu  ba publiku  para Timor oan  Sira lakohi hakiak bibi  ona lakohi hakiak karau no  lakohi kakiak fahi no seluk seluk tan, ne’e modelu diak ida  hatudu tan públiku Timor oan hotu hotu rai Ne’ebe merese rai  nebe serve duni  para halo to’os  halo natar ka hakiak animal imi hakiak netik ba bibi ba  karau ba hanesan modelu  dadauk ami Agora Hatudu ba publiku ne, tamba sá na’an bibi, na’an fahi naan Karau, ayam potong Buat hotu hotu husi Rai seluk hotu,   ami fo tan rezultadu edukasaun popular diak ida ba estadu ba ita nia governu  ba igreza tomak para ita  servisu Hamutuk Para ita tenke hakiak hakiak duni bibi, hakiak duni fahi, hakiak duni karau, selae  kuandu ami la hatudu hanesan ne loron ruma ita sei lakon tiha deit, tamba ita garantia fali ba rai liur,”Dehan Prezidente.

 Tan ne’e alerta ba sidadaun hotu atu aproveita fatin sira ne’ebe bele hakiak animal sira, hanesan bibi, karau, fahi manu no seluk tan, nune’e Timor Leste labele konsumu deit na’an ne’ebe nakonu ho kímiku, hodi fo impaktu ba ema nia isin.

Ne’e maka dala ida tan alerta ba ita nia maluk sira diak liu rai ne’ebe serve hakiak para hakiak bibi Hakiak manu, hakiak karau hakiak fahi no seluk tan utiliza ba nune’e ita labele depedénsia ba rai liur,“katak nia .

 Enkuantu  membru OPTT nebe mak hakiak  bibi, ne’e besik ona neen nulu.

 “Bibi ne’e hamutuk neen nulu i tal tiha ona, maibe sese mak mai sosa, komersiantes sira husi merkadu mai sosa, oteis, restorante sira iha díli laran mos sosa, lia mate lia moris mos mai sosa iha ne’e, halo uma adat mos mai sosa iha ne’e folin diak la halimar” dehan nia.

 Tamba ne’e, masas organizasaun nee rekomenda ba estadu no governu atu orienta povu sira hakiak animal sira, iha kada fatin, nunee labele depedénsia liu ba na’an importasaun sira.

Jornalista: Herculano Gomes

Editora: Donya Jeremias

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment