by

Ivo: governu kada tinan labele aprova osan hodi sosa fos iha rai liur

Manatuto – Uniaun Nasional Juventude Maubere (Unijma Ativista Pro -RDTL no organizasaun Popular Trabailador Timor (OPTT), husu governu labele kada tinan aprova osan ba sosa fos iha rai liur, maibe oinsa mak Ministru agrikultura orienta povu sira halo toos no natar iha teritoriu nasional.

Asuntu ne’e fo sai husi Prezidente OPTT Ivo de Jesus Siqueira ba Jornalista sira iha suku uma ulun Ilimanu munisipiu Manatuto Kinta, 22/04/2021.

“Tamba ita nia estadu ita nia governu tinan tinan ka  fula fula aprova osan ba sosa fos inklui nesesidade baziku iha rai liur. Fo hatene ba ita nia estadu no governu liliu ba ministeriu agrikultura no peskas diak liu mobiliza ita nia povu ne’ebe hela iha suku, hela iha jona, hela iha area hadia bee dalan ba, iha trator ruma ka iha osan ruma karik hadia irigasaun ba para bee ne’e tama natar no to’os hodi nune’e sira bele moris diak,” nia hakotu.

Tuir planu OPTT nee mos sei koleta tan hare’e iha suku kribas munisipiu Manatuto.

Jornalista :Herculano Gomes

Editor: Fraga

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment