by

Fa’an sigaru no pulsa hodi hatutan moris

Díli- Negosiante Antônio Perreira, hatete fa’an Sigaru no pulsa,  nune’e hetan lukru naton, hodi sosa ba nesesidade ne’ebe mak nian presiza, lia hirak ne’e saran husi Vendedor Antônio iha largo,Tersa 21/04/2021.

António Dehan, hakarak fa’an sigaru no pulsa, iha fátin refere, nune’e hetan osan, hodi sosa sasan  nesesidade bázika sira.

” Hakarak mai fa’an sigaru no pulsa, iha largo, atu hetan osan oitoan, hodi sosa hahan no nesesidade ne’ebe hau presiza.’‘Nia dehan

Nia Hatutan, loron-loron iha uma deit, lá hetan osan, tamba ne’e tenki hakat ba iha largo hodi fa’an sasan, nune’e hetan netik rendimentu, nune’e uza ba nia preokupasaun loron-loron nian.

Reportajen: Donya, Jana

Editor: Redasaun Rcc

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment