by

Prezidente OPTT: labele amostra deit Emblema nasional, Povu hamlaha

Bobonaro – Organizasaun  Popular Trabaillador Timor (OPTT) husu  governu liliu ba ministeriu agrikultura (MAP)  atu mobiliza povu halo toos no natar,  nunee povu sira labele infrenta hamlaha bebeik,  maibe iha emlema  nasional laran nee hatudu  batar  fulin no  hare fulin,enkuantu  emblema  refere hanesan  governu  amostra deit tamba realidade povu kontinua halerik ba aihan.

“Ami husu ba Governu sira matan nakloke ona uluk kedas ami halo to’os no natar sira lakoi  hanesan batar,fulin ne’ebe hetan iha emblema nasional, hare fulin ne’ebe hetan iha emblema nasional maibe sira aprova tiha sira amostra deit tau deit iha uma laran, liliu ba ministru agrikultura organiza ba mobiliza ba trator ka osan ka saida sira nee,”hateten Ivo de Jesus Siqueira ba Jornalista iha suku Tapo munisipiu Bobonaro Kuarta, 21/04/2021 .

Tamba ne’e Prezidente OPTT afirma  ministru agrikultura no peskas atu organiza povu sira nebe bou hamutuk iha Dili fila ba ida idak nia munisipiu hodi halo to’os no natar.

“Diak liu loke bee dalan loke irigasaun nunee bee nee bele suli tama too natar no toos nee bele aproveita, tamba sa ita mak lakoi organiza ita mak lakoi mobiliza tamba nee mak sira husik hela sira nia kintal toos no natar, sira mai bou hamutuk iha sidade Dili nee mak sira hamlaha, atu haruka fila ona ba sira nia moris hodi halo toos no natar inklui hakiak animal”

Ho ida ne’e OPTT ne’e mos rekomenda ba munisteriu agrikultura atu hadia irigasaun sira iha kada munisipiu, nune’e povu sira bele halo natar hodi  bele diversifika produsaun alimentar iha rai laran.

Jornalista  :Herculano Gomes

Editor         :Eryck Gomes

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment