by

OPTT : Povu labele tanis ba aihan,fila ba fatin halo to’os

Dili   –  Relasiona ho  situasaun Covid -19 no inundasaun nebe akontese iha domingu loron 4 fulan abril tinan ne’e, povu barak mak hasoru susar no balun lakon total  sasan inklui aihan sira, ho ida ne’e Unijma ativista Pro RDTL no OPTT husu povu labele tanis ba fos no osan tamba estadu no governu difisil  Fulan fulan ka tinan tinan, atu fo osan no fo aihan ba  povu sira ne’ebe hamlaha.Asuntu ne’e hato’o husi prezidente OPTT, bainhira koleta fore keli iha Suku Tapo postu administrativu Bobonaro munisipiu  Bobonaro Kuarta, 21/04/2021.

Alende ne’e Prezidente Organizasaun Popular Trabaillador Timor (OPTT), Ivo de Jesus Siqueira hateten atu labele akontese povu sira  tanis no hamlaha, estadu no governu tenki mobiliza povu sira halo to’os no natar inklui hakiak animal.

“Tamba sa ohin loron ita nia situasaun Covid -19  nee  no inundasaun nee  povu hamlaha la halimar, balu tanis ba fos, tanis ba osan, estadu difisil, tamba estadu laiha osan fula fulan atu fo osan ka tinan tinan tenki fo osan, nunee dalan diak ida pasu diak ida ba timoroan tomak liliu ba ita nia estadu ita nia governu ita nia igreja banati tuir ba, mobiliza ba organiza ba eduka ba orienta ba  ita nia povu nee ida idak fila ba sira nia distritu ka munisipiu bele halo servisu hanesan ami halao dadauk nee” nia hakotu.

Tan nee rekomenda ba ministeriu relevante atu mobiliza povu sira iha teritoriu nasional hodi halo toos no natar, nune povu labele tanis ba aihan no labele hakilar bebeik governu.

 

Jornalista :Herculano Gomes

Editor        : Eryck Gomes

 

 

 

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment