by

Lagoa Tasi-Tolu sai portu provizóriu ba negosiante bero

Negosiante  bero,João Cardoso,hateten bero ne’ebe nia utiliza hodi  tula pasajeirus  iha lagoa tasi-tolu kada loron hetan dolar sanolu resin walu to’o dolar ha’at nolu, joão hato’o lia hirak ne’e ba jornalista radio komunidade komoro iha  tasi-tolu aldei a12 de outubru suku komoro posto administrativu don aleixo munisipu dili segunda 19/04/21.

“  iha  ne’e balu hetan dolar ha’at nolu to’o tolu nolu  balu laiha liu hetan deit dolar  sanolu resin  walu,tuir kibi’it ema nian,sira fó satu dolar ho lima pulu cen ami simu deit no hau kontenti tebes bainhira lori bero mai iha fatin lagoa ne’e”

Tuir observasaun jornalista radiu komunidade komoro iha tereno nota katak, pasajeirus ida tenke selu  centavu lima nulu (50) no tula  sasan todan selu dolar lima no beró hirak ne’e hahu operasaun husi tuku nen(6:00) madrugada  to’o tuku walu (8:00) kalan.

 

Jornalista: Jiu freitras 

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment