by

Xefe Suku Cairui: Komunidade Kairui Duvidas Hela Vasina Astrazeneca

Manatuto  –  Relasiona Ho Informasaun Ne’ebe Jornalista Rcc asesu Kuarta,07/04/2021, Liu Husi Via Telefone Xefe Suku Kairui Postu Administrativu Laleia Municipiu Manatuto, Roberto Ximenes Hateten To’o Oras Ne’e Pessoal Saúde Sira Seidauk Ba Halo Esplikasaun Ruma Konaba Vasina Astrazeneca Ne’e Rasik.

Suku Kairui Ne’e Sira Mai Hola Dadus ona, Maibe Sira Tenke Halo Klarifikasaun Ne’ebe Klaru Husi Parte Kompetente, Tamba Ema Hotu Sei Trauma Hela Seidauk Hatene Vasina Ne’e Diak Ka Lae,Komunidade Sira Prontu Maibe Presija Klarifikasaun Klaru Husi  Ministeriu Saude,” Roberto Esplika.

Entretantu Nia Haklean Komunidade Sira Husi Suku Refere Sei Hein Parte Saúde Sira Atu Ba Halo Esplikasaun Klaru Konaba Vasinasaun Refere, Tamba Komunidade Sira Sei Trauma Hela.

Reportajen  : Nelson Fraga

Editor           : Fraga

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment