by

EBF Furaklau hetan estragus total, husi Udan no anin boot

Turiskai  – Eskola Ensinu Baziku Filial (EBF)Furaklau Turiskai hetan sobu husi udan no anin bo’ot nebe akontese iha semana liu ba iha munisipiu Manufahi

Imformasaun nee relata husi kordenador,EBF Furaklau  Turiskai Amaral  da Silva Barreto  ba Jornalista liu husi viatelefone Tersa 06/04/2021.

“Horseik akontese udan no anin boot nebe akontese konsege sobu eskola EBF aitemu Turiskai iha sabadu kalan, ai tohar no kalen mos anin loke tiha hotu nebe hetan estragus total, Sorti ami iha hela sala tolu  nee hodi aproveita  aula kontinua ba  prosesu aprendizajem”katak nia .

Entretantu Ho dezastre naturais ne nia husu ba parte relevantes sira  atu tau atensaun ba kondisaun eskola nebe hetan estragus total husi udan no anin boot nebe akontese iha sabadu semana liu ba.

Jornaliata :Herculano Gomes

Editor        :Gomes

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment