by

Evolusaun Covid -19 iha Timor – Leste, povu no Juventude mak sai sofre.

DILI  –  Juventude  Adelino Halesma Pires hateten evolusaun Covid -19 sai dramatiku tebes ba  povu Timoro Leste tamba povu sira sente trauma  ba virus refere, husi nee atividade estadu no governu tenki paradu no povu sira komesa  halerik ba aihan no rendimentu sira .Hateten Adelino Halesma Pires ba Jornalista iha Raikotu Dili Segunda ,29/03/2021.

 

“Relasiona ho situasaun atual ne’e implika husi pademia moras covid-19 halo Povo doben Timor-Leste  sente tramua hodi labele halao movimento no kualker Atividade saida deit ne’ebe bele sustenta vida  familiar, ho situasaun ne’e kuaze povu doben Timor-Leste Hela deit iha Uma hodi labele halao Atividade Tamba deit Governu  Aplika estadu emergensia hodi nune’e bele protege sidadaun hotu-hotu atu labele hetan ka daet husi moras refere, ohin Loron maioria Povo doben Timor-Leste Mak trauma ho situasaun Ida ne’e. Ne’e Duni Atividade hotu husik abandona hodi protege an hosi moras ne’e. ,” hateten Halesma.

Tamba evolusaun surtu Covid -19 nebe mak oras nee dadaun  Timor Leste hasoru maka antes nee Governu deside implementa estadu emerjensia no aplika lockdown no implementa mos serka sanotariu ,tamba numeru kazu pozitivu covid -19 kada loron sempre aumenta,tamba nee governu deside hapara atividade servisu no eskola sira iha munisipiu balun.

“Lori situasaun Sira ne’e desde 2020_2021 hare’e katak moras ne’e komesa Tama ho Ita Nia Rai doben, Governu iha inisitiva hodi implemente serka Sanitaria hodi labele fo espasu ba komunidade hotu atu labele halao movimento ba Mai(hotu-hotu hakmatek iha uma), aleinde atividade seluk Hanesan eskola hotu obrigatoriu tenke hapara provizoriu hodi Hein situasaun atual nee, to rekopera fila-fali ba normal,”Halesma Salienta.

Enkuantu tuir nia katak maski governu liu husi ministeriu solidariedade sosiak no inkluzaun (MSSI) fo apoiu ona fos saka rihun lima resin, ba estudantes sira neebe hela iha uma aluga no ida nee mos  la sufisiente ba sira hodi responde nesesidade lor loron.

“Husi implementasaun serka Sanitaria ne’e fo Nia implikasaun bo’ot ba kolega estudante Sira no maluk kolega seluk ne’ebe hela iha kos/aluga Uma hodi buka servisu no halao estudu, los duni ita hotu hatene katak, Governu Liu husi ministeriu solidariedade  sosial no inkluzaun fo apoiu nesesidade basika uituan nee la sufisiente tamba besik fulan Sira tenke  paga/seluk kos/uma aluga, iha parte seluk pulsa eletricidade ne’ebe obriga Sira tenke ense hodi asesu ba ahi Naroman,” Nia informa.

Tamba nee nia rekomenda ba Estadu no Governu atu fo espasu ba estudante neebe hela iha uma aluga,nunee sira labele halerik bebeik husi situasaun serka nee.

“Hau Rekomenda  Governo atu fo espasu ba Komunidade no estudante Sira bele fila-fali ba idak-idak Nia Munisipiu, Kontinua apoiu Nesesidade bazika no pulsa etetrisidade ba Hau Nia kolega estudante Sira ne’ebe Hela iha uma kos,”Nia hakotu.

 

Jornalista  :Herculano Gomes

Editór         :Gomes

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment