by

Ámbitu Serka Sanitária: Grupu Timor Oan Tane Malu Apoiu Nesessidade Bázika Ba Estudante Sira Hela Iha Kost

21 marsu 2021, Rádio Comunidade Comoro (Díli), relasiona ho situasaun ne’ebe dadaun ne’e Timor-Leste hasoru, maka ekipa Timor Tane Malu hola inisiativa hodi ajuda netik sasan nessesidade bázika ba estudante sira ne’ebe hela iha Díli, liu-liu ba sira ne’ebe mak hela iha kost, tanba iha anbitu sérka sanitária ne’e , susar ba estudante sira hodi hetan hahan no susar ba inan,aman iha foho hodi haruka hahan no osan mai oan sira.

Kordenador terrenu grupu Timor Oan Tane Malu, Herculano Asala Vicente ohin liu husi lina whatsap hateten, hola inisiativa hodi apoiu estudante sira hela iha Díli,  liu-liu sira ne’ebe iha ‘’kost”, tanba nu’udar jerasaun foun hakarak tane malu iha momentu difisil sira hanesan ne’e.

“Intensaun husi apoiu ida ne’e, tamba nu’udar jerasaun patriota no foinsa’e iha obrigasaun bo’ot hodi ajuda malu,nune’e hatutan dutrina aman veteranus no luta nain sira nian ne’ebe mak uluk halo hatete katak, Libertasaun pátria no libertasaun Povu, ho ida ne’e ami organiza malu hodi husu tulun mos ba eis titulares no individu balu, nune’e haforsa kbi’it naton ne’ebe iha, hodi hamutuk apoiu maluk no alin estudante sira”

Enkuantu koodenador ne’e dehan apoiu refere sira lahare ba rasa, kor ou munisipiu, maibe sira kobre hotu estudante sira husi munisipiu sanulu resin rua inklui RAEOA, no sira nia atividade ne’e sei kontinua, bainhira estadu no governu seidauk iha asaun ruma.

Sasan nesessidade bazika ne’ebe  grupu Timor Oan Tane Malu Oferese ba estudante sira mak hanesan, mina , supermi, no fós, no asaun refere la’o  durante loron lima ona  iha kapital Díli, no horseik iha becora Camea, tenik nia.

Reportajen, Donya Fernandes

Editor : Donya

 

 

 

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment