by

Maria: ho idade joven forma grupu koperativa kuda modo

Baukau – Maria Natividade da silva nudar  feto foinsa’e ida ne’ebe ho inisiativa  rasik kria grupu koperativa hodi halo Servisu hortikultura  hodi bele hetan osan hodi sustenta moris lor loron.

Maria nudar Kordenadora ba  Grupo ho naran  Moris Rasik  dadaun ne’e  sira produs ona produtu lokal ne’ebe mak bele ba fa’an iha merkadu.

sim ami nia grupo ne’e  naran moris rasik no ami nia grupu ne’e Servisu  hare liu ba hortikultura  nian ka halo modo ,no agora dadaun ami kuda modo mostarda , kanko no brinjela  tomate ,salsa no alfase ne’ebe  mak bele ona koileta no  ba fa’an iha merkadu.

 

Tuir nia rendimentu neebe sira hetan husi koperativa nee balun tau kofre grupu nian no balun  sustenta ba familia uma laran

No osan ne’ebe mak ami hetan ne’e  ami tau iha kas(kofre) grupu nian hodi bele uza ba planu ne’ebe ami trasa ona no balun ami bele fahe malu hodi bele hola ami nia nesesidade ne’ebe  presija.”Dehan xefi grupo Maria atividade da silva ba Radio Comunidade Comoro Sesta 19/03/2021.

Enkuantu Maria haktuir nudar feto ho idade joven hakarak ho inisiativa rasik  atu kria grupu ne’e hodi bele apoiu feto maluk sira nune’e  bele kria servisu rasik  ba nia a’an hodi bele hetan osan  sustenta  moris lorloron nian.

Xefi  grupu ne’e  dehan tan antes ne’e sira hetan formasaun no kapasitasaun husi ONG lokal  munispiu baukau hanesan  Sentru Desenvolvimentu komunitariu(CDC) kona ba oinsa atu bele kuda produtu lokal no produz adubu organiku no apoiu mos fini no ekipamentus balun.

Kona ba formasaun no kapasitasaun ba ami nia grupu ne’e  rasik oinsa ami bele produz adubu organiku oinsa ami bele kuda modo ne’e , ami  hetan formasaun ne’e   husi ONG lokal munispiu baukau  hanesan  sentru Desenvolvimentu  komunitariu i sira apoiu fini ba produtu  sira no mos ekipamentus balun ba servisu  nian.”esplika xefi  grupu.

Maria haktuir tuir fofoun hari grupu ne’e  sempre hasoru desafiu oin oin no dalan wain mos sempre hetan traisaun husi ema balun ne’ebe  la gosta sira maibe nia nafatin ho komitmentu hodi avansa ho nia grupu ne’e  to’o ohin loron sira hetan ona sucesu husi grupu ne’e.

Fofoun ne’e  ita sempre hasoru dejafius oin oin no ema balun dalaruma la gosta ita maibe buat sira ne’e ba hau la iha kestaun hau nafatin ho komitmentu hodi avansa ho hau nia grupu ne’e i agora hatudu rejultadu  diak ba ami”Maria espresa nia sentimentu.

Grupu moris rasik hari iha loron 2 fulan outubru tinan 2020 ho nia menbru hamutuk ema nain 11 kompostu husi Feto 7 no mane 4 no grupu ne’e  rasik lokaliza iha suku Bucoli munispiu baukau.

 

Jornalista      : Herculano Gomes

Editor             : Gomes

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment