by

Hahan laiha sidadaun nain 4 liu “dalan korta” ba ostiku.

(Díli)-Sidadaun mane na’in ha’at konsege halai sai husi Kapital Díli ” liu husi dalan korta” ba sira nia moris fatin suku ostiku , postu administrativu vemase munisipiu Baukau,tanba hahan ba sira la sufiente ona atu sustenta moris durante iha periudu implementasaun serka sanitaria  ne’ebe mak  dadaun ne’e  aplika hela  iha munisipiu Díli.

Sidadaun ne’e  haktuir razaun halai ba foho tanba la iha ona nesesidade atu hatutan sira nia moris tanba iha díli hela  provijoriu ho familia sira iha kost.

“sim hanesan ne’e  momentu ne’eba ami tun mai Díli atu ba halo vistu iha embaxada no derepente rona  estadu aprova serka sanitaria iha díli entaun ami labele fila mai Foho depois dalan taka hotu ami nia familia mos iha Díli la iha entaun ami hela deit iha kolega sira nia kost ,ho situasaun hanesan ne’e  sira mos araska hotu ba hahan entaun ami nain ha’at  Deside  fila mai fo foho.”Dehan Fidel Ramos Boavida Via telefone ba Radio Comunidade Comoro kinta ne’e 19-3/2021.

Sidadaun  hirak ne’e  sai husi kapital Díli loron 15 marsu por volta tuku 12.00 meudia  no konsege liu dalan korta  iha metinaru no konsege to’o moris fatin suku  ostiku  postu administrativu vemase munisipiu Baukau.

Abitantes suku ostiku ne’e  haktuir tan wainhira to’o iha sira nia moris fatin sidadaun nain ha’at  ba aprejenta kedas sira nia a’an ba autoridade lokal  no parte saude nian hodi halo kedas teste swab ba sira.

“ami mai to’o iha ne’e  ami nain ha’at  ba  aprejenta a’an kedas iha Autoridade lokal, sira foti kedas dadus hafoin lori ami ba sentru saude loilubu  hodi halo teste no ami nia rejultadu teste seidauk fo sai no ami agora hakmatek  iha uma de’it”nia esplika.

Alem de ida ne’e  xefi suku ostiku Policarpo Da silva rekonese katak sidadaun nain ha’at ne’e   abitante suku ne’e nian ne’ebe  halo viajem ba dili atu trata dokumentus iha embaxada portugal no fila mai ostiku laos lao ain maibe ho motor.

“Lae sira laos lao ain maibe sira mai ho motor rua tanba sira nain ha’at , antes loron rua sira husi ne’e mak tun ba Díli no sira  komunidade suku ida ne’e  nia oan duni   tun atu trata dokumentus iha embaxada atu ba englatera,maibe  tanba momentu ne’e  atu fila fali mai labele tanba  oras 00.00  iha loron 9 hahu ona tama iha implemetasaun serka sanitaria  nune’e sira la konsege fila no  sira hela nunpang deit familia sira nune’e  labele hela kleur iha ne’eba.”imforma xefi suku Policarpo da silva via telefone.

Lider komunitariu ne’e  esplika tan maske Autoridade  seguransa metinaru la autoriza sidadaun ne’e  atu hakat liu maibe sira buka alternativu seluk (Liu husi dalan korta) konsege hakat liu seguransa ne’ebe  hala’o  hela pasa revista iha metinaru no iha manatutu iha mos pasa revista maibe pntl foti deit motor nia sapa matrikula no naran.

“sira konsege mai duni iha metinaru iha ne’eba   polisia pasa revista maibe la autoriza sira liu maibe sira liu husi dalan seluk ka (dalan korta) iha metinaru i mai iha manatutu mos chek point maibe rejistu hela deit sapa matrikula motor nian no sira nia naran  hafoin sira  mai liu baukau no sira konsege mai to’o  iha ostiku hau kordena kedas ho sira hodi halo izolamento  iha sira nain ha’at  iha uma deit no ami kordena ho ekipa saude covid-19 nian mos mai kedas halo teste swab na sira no agora hein hela rejultadu husi teste ne’e .” xefi suku subliňa.

Sidadaun nain ha’at  ne’e  tun mai Díli iha loron 8 fulan marsu  tinan ne’e  atu vistu iha embaxada portugal  iha loron 9 fulan marsu, maibe la konsege tanba  Ministeriu saude rejista kazu positivu iha Díli nune’e  governu  deside taka serka sanitaria iha munisipiu Dili hodi bandu Sidadaun hotu atu hakmatek iha uma no labele halo movimentu sai husi Díli ba munisipiu seluk.

Enkuantu rezolusaun governu nian liu husi reuniaun konsellu ministru aprova ona implementasaun serka  sanitaria  iha munispiu Díli ne’ebe  mak hahu tama ona vigor  iha loron 9 fulan marsu no sei termina iha loro 2 fulan april 2021.

jornalista : Oki  Ganna

Editor : Oki

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment