by

Komunidade bairo Luru Mata, konsidera informasaun tuda ambulansia ne’e lalos

DILI   –  Ba Jornalista sira kuarta ne’e Porta Voz,  Antonio Saldanha Fatima de Deus liu husi komfernsia ba imprensa hateten Komunidade sira iha aldeia, Zero III Lurumata suku Fatuhada konsidera informasaun nebe espaila iha publiku kona ba grupu deskonesidau tuda kareta ambulansia iha Luru mata nee lalos, tamba momentu nu’u maran mak monu hodi,halo sira hakfodak no labarik sira akomapnaha tebe kalen halo sira hakfodak, nune’e motorista  ne’e baku rasik kareta ambulansia, laos ema mak tuda.

informasaun nee hatoo ba Jornalista sira iha aldei Luru Mata Suku Fatuhada Kuarta, 17/03/2021.

“Relasiona ho Asuntu ne’e maka liu husi konferensia ba  imprensa ami Deklara Katak : Amihusi Komunidade Bairo Lurumata, Suku Fatuhada, Aldeia 03, Rejeita Ho Informasaun Nebe Espalha Liu Husi Noticia No Media Social Hanesan Facebook, No Seluk Tan Ne’ebe Mensiona Katak Lha Grupu Deskonesidu Husi Balro Lurumata Tuda Kareta Ambulancia Ida Nebe Atu Evakua Pasiente Covm-19 Iha Domingo Kalan Oras Tuku 09:30 Otl.

Enkuantu ho rezaun hirak ne’e portavoz  argumenta katak informasaun nebe media sira fo sai,nee lalos tamba momentu ne’eba nu’u maran mak monu hodi kona ba kalen.

Ho Razaun Hirak Ne Hotu Maka Ami Husi Bairo Lurumata Suku Fatuhada Aldeia 03 Hakarak Atu Informa Ba Publiku Katak Informasaun Nebe Fo Sai Katak Joven Sira Nebe Tuda Kareta Ambulancia Ne Lalos Atu Informa Deit Ba Publiku Katak Informasaun Nebe Los Mak Hanesan Tuir Mai Ne’e, Iha Momentu Kalan Neba Laos Tuda Husi Grupu Deskonesidu Ruma Iha Bairo Lurumata, Maibe Nu’u Maran Ida Monu Kona Kalen Halo Ema Hotu Hakfodak No Balun Tebe Kalen Ho Barulho Hodi Halo Pessoal Saude Sira Baku Rasik Kareta Ambulancia Covid Nian”katak nia.

Ho nune’e sira husu ba ekipa saude atu halo evakuasaun pasiente covid -19 tenki mai ho tempu loron laos mai iha tempu kalan atu nunee komunidade sira labele paniku ho servisu ekipa saude nian.

“Tamba ne’e mak ami husu mos ba ekipa saude sira ne’ebe halao servisu, antes Atu Evakua Pasientes Ruma Tenki Mai Iha Tempu Loron, Labele Mai Iha Tempu Kalan Atu Nune Komunidade Sira Labele Paniku Ho Ita Boot Sira Nia Servisu Ami Mos Husu Ba Parte Pessoal Saude Sira Wanhira Atu Tun Mai Foti Pasiente Nebe Mak Deskonfia Positivu Covid -19 Tenki Halo Linha Kordenasaun Ho Lider Komunitaria Hanesan Xefe Do Suku No Xefe Aldeia Suku Fatuhada Nian,” Dehan Porta Voz.

Tamba nee Rogerio do Rego informa tan katak sira rejeita total kona informasaun nebe fo sai iha media sosial kona ba grupu deskonsidu tuda kareta ambulansia iha bairo Lurumta.

“Hau hakarak informa ba publiku katak kazu nebe akontese iha domingu loron 14/03/2021 iha oras tuku 09:30 Otl dehan ami parte Luru mata tuda ambulansia ida nee ami rejeita total, tamba saida mak hau koalia hanesan nee tamba momentu neeba tamba hau rasik mak hamrik iha oin ambulansia ida para iha nee Hilux ida para iha kotuk neeba iha momentu neba nee iha meius “comunication”entre saude ho uma nain tamba deit bebé fulan,”Nia akresenta

Maski nunee xefi aldeia zero III Jeferino Braz argumenta katak antes ekipa saude atu evakua pasiente covid – 19 iha aldeia refere parte saude lahalo kordenador ho nia ,tamba nia rasik la simu informasaun ruma, maibe derepente deit sira ba tula pasiente nebe deskomfia pozitivu.

“Sira la halo kordenasaun ho ami se servisu ho ami tenki iha sirkular ida labele telefone deit tenki iha sirkular hodi kopera saude ne’e,”dehan Jeferino Braz.

Tamba nee nia husu ba parte ekipa saude atu halo kordenasaun ho lider komunitaria sira nune labele halo paniku komunidade sira iha bairo Lurumta.

Maibe Komunidade sira mos la konkorda ho motorista,ambulansia nia aktu nebe hodi baku rasik kareta ambulansia oin,molok atu tula pasiente refere.

Ho ida nee komunidade bairo Lurumta nafatin kopera,ho parte saude sira hodi halo prevensaun ba moras nee.

Jornalista    :Herculano Gomes
Editór          :Gømes

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment