by

Anita:Tamba, Serka sanitaria, Oan iha Dili la hetan modo tahan

Alende nee Anita da Costa Belo esplika Impaktu husi situasaun Covid -19 Inan Ama sira iha foho preokupa liu kona ba oan sira neebe hela iha Dili,tamba husi Governu aplika regra serka sanitaria hodi fo afeta ba nesesidade aihan lor loron no sira nia oan la hetan modo tahan masako no masin. Hateten Anita Costa ba Jornalista liu husi Viatelefone iha Munisipiu Covalima Postu Kelikai Suku Caibada aldeia Bualale Domingu, 14/03/2021.

“Nudar povu moris ho vida agrikultura sei lao ba natar no toos maski ita iha hela situasaun Covid-19, maibe oan sira neebe mak hela iha Sidade Dili tamba Covid-19 sira la hetan modo tahan mina masako no masin sira iha neeba han ou la han ami inan aman lahatene, oinsa mak ami inan aman bele hare sira no oinsa sira bele mai iha sira fatin hodi foti aihan sira,’ nia sujere.

Tamba deit moras refere servisu no atividade sira hotu tenki taka total,tamba pandemia nee nudar moras ida nebe perigozu tebes ba ema hotu nia vida.
Ho ida nee ema hotu tenki kumpri regra sira nebe fo sai ona husi OMS no MS hodi halo prevensaun ba moras nee.

 

Jornalista : Herculano Gomes

Editor : Gomes

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment