by

UNDP asina MOU ho Secoop, promove koperante sira

DILI  –  UNDP asina nota entendimedntu ho sekretariu estadu koperativa(Secoop)  iha salaun ETDA fatuhada Dili sexta feira loron , 05/03/2021. Objektivu husi asina MOU ne’e atu eduka no  promove  koperante sira iha  baze ba iha area koperativa nian.

Hafoin remata asina nota entendimentu ne’e Sekretariu Estadu Koperativa Elizariu Pereira hateten asina memorandu ne’e entre instituisaun tolu hanesan UNDP ho ETDA no UNDP ho Secoop  ne’e atu oinsa mak bele eduka toos nain sira halo servisu diak liu tan.

Elizario Esplika “Memorandu entendementu ida nee memorandu ida neebe mak asina entre IADE ho UNDP ETDA ho UNDP inklui Secoop ho UNDP nota entendimentu nee refere ba apoiu UNDP nian ba instituisaun tolu nee atu eduka ita nian iha area koperativa eduka koperante sira atu hatene opera kooperativa ho didiak, oinsa mak atu eduka no forma hodi motiva emprezariu sira bele sai emprezariu ida diak,  ba area ETDA atu bele promove  no eduka jovem sira atu bele halao servisu eko turismu ninian ne’eba mak diak hodi kontribui ho dalan ida deit katak hotu hotu hamutuk kontribui ba dezenvolvimentu ekonomia nasaun,”Katak Elizario Pereira.

Alende ne’e Elizario Pereira dehan  sekretariu estadu apoiu direta ba grupu produtivu sira iha nivel baze ba iha  area rekursu humanu atu bele halao formasaun  ba grupu sira neb mak estabelesidu ona.

“Diak parte Scoop nian ne’e apoiu ida ne’ebe mak ba direita ba grupu produtivu sira ne’ebe iha nivel baze UNDP apoiu kapital I parte Scoop apoiu ba rekursu umanus atu bele halo formasaun ba grupu sira ne’ebe mak estabelesidu ona iha baze besik atus rua haat nulu  resin atu nune’e bele dezenvolve hodi nakfilak aan ba koperativa hodi kontribui ba ita nia dezenvolvimentu nasaun nian,parte Secoop la koalia kona ba  finansiamentu hira mak atu hetan maibe grupu hirak mak nakfilak ba  koperativa tamba osan ne’e sir rasik jere  sira nia osan I ami jere grupu sira  tamba ida ne’e  koperasaun sira organiza ema ami forma nakfilak  ba grupu koperativa,”dehan Elizario .

Nune’e Reprezentante UNDP  Munkhtuya Altangerel ne’e dehan dadaun nee UNDP kobre ona grupu koperativa hamutuk atus ida rua nulu  (120) iha teritoriu laran tomak .

“Ami kontente tebes ami bele halo parseria hamutuk ho  parte haat ida hamutuk Secoop  hamutuk ho IADE atu bele  no mos ba ETDA sira ne’e hotu apoiu aktividades koperativa no mos aktiviadades emprezarial I no mos aktividades sira ne’ebe mak liga ema ba servisu rasik ba sira nia a’an, tuir ami nia projetu intervensaun area koperasaun neebe mak UNDP halo  ami kobre grupu hamutuk atus ida rua nulu iha teritoriu timor laran tomak,” dehan nia.

Entretantu reprezentante UNDP  dehan agora dadaun  UNDP  apoiu ona orsamentu ba grupu koperativa ne’e hamutuk  dolar rihun atus lima no rihun atus lima husi ministeriu finansas total rihun atus ida.

 

Jornalista    :Herculano Gomes

Editor           :Gomes

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment