by

TDD tenki hatudu neutralidade ba kualker desizaun

DILI – Relasiona ho problema disputa  rai Aimetin Laran Aldeia Sao Jose suku Komoro,  akontese  entre komunidade ho komunidade ne’ebe, antes ne’e parte Tribunal Distrital Díli (TDD), foti desizaun no  fo sai iha loron 24 fulan fevereiru tinan 2021 nee,  Porta voz Jose Belo nu’udar Familia vitima Manuel Gusmão la konkorda ho desizaun tribunal nian nebe afavor fali ba ema ne’ebe laos nain ba propriedade  rai iha aimetin laran suku Komoro,  kazu ne’e rasik  rejista ho NUC :0265/15/CVTDD.

Porta Voz  Jose Belo   hato’o asunto ne’e  liu husi komferensia ba imprensa ne’ebe mak halao iha Delta Aimetin Laran Dili Sexta,05/o3/2o21.

Nia esplika “Dignisma Juiza Zulmira Auxiliadora Barros da Silva juiza singular nian dezisaun liu husi Tribunal nian notifikasaun katak, Quelegamo hela iha Aimeti -Laran, hahu husi tinan 1974 -1997 no mate iha tinan 1997, faktus ne’e sala no la los. Faktus lolos mak ne’e, Quelegamo nudar prisioneiro politiku mai hela iha rai Aimeti Laran, iha tinan 1959 1996 hamutuk ho nian oan Manuel Gusméo mak lere soko bo’ot, dada kabubu hodi halo natar, halo to’os no kuda ai -horis oi-oin hanesan: Has, Nu, Kulu no sel-seluk tan iha terenu refere, to’o Quelegamo mate, tinan 1996, depois lori ba hakoi iha Semiterio Osso-Lia, Quelicai Baucau; eh Manuel Gusméo hela kontinua halo natar, halo to’os no kuda ai horis hanesan iha fatin ne’e to’o ohin Ioron, nudar faktus konkretus kona ba realidade gritante nebe dignisma juiza ne’e no sira seluk labele nega,” Nia rekomenda.

Ho preokupasaun ne’e,  sira husu ba Juis Administrador Tribunal Distrital Dili nian katak,  sira rejeita total dignisima Juiza Zulmira  Auxiliadora Barros da Silva nia desizaun ne’ebe foti hasoru vitima Manuel Gusmao la justu no halis,” Katak nia.

“Kona ba asuntu refere, ami hakarak hato’o ba Tribunal Distrital Dili nian Juiz Administrador, sura ho konhesimentu ba Tribunal de Recursu, Autoridades da RDTL no Veteranus da Guerra katak, ami sira nebe hela besik ho vitima Manuel Gusméo iha bairo ida ne’e sei la simu total dignisma Juiza Zulmira Auxiliadora Barros da Silva husi Tribunal Distrital Dili nian desizaun nebe afavor fali ba ema sira nebe nunka hela iha terenu ne’e nian Iaran, hahu husi tempu portugues, Indonesia to’o Ukun Rasik -an. Tanba sira Ia halo atividades ruma iha terenu refere, hanesan: uma, to’os, natar, ai-horis oin-oin, ( nu’u, has, kulu no seluk seluk tan,”dehan porta voz Jose Belo

Maske nune’e Familia Vitima mos la simu ho desizaun tribunal neebe afavor ba autor sira, tamba bainhira akontese funu iha Timor sira laiha rai nee.

“Ami mos la simu dignisma juiza ne’e nian desizaun nebe afavor liu ba autor sira ne’e, tanba wainhira funu iha Timor, ema sira ne’e semo tiha ba estranjeiru, hafoin funu hotu, sira fIIa mai Timor lori sertifikadu kolonial nian, hodi hadau malu rai iha kapital Dili, maibe povu ki’ik sira nebe durante ne’e terus no luta hodi defende rai ida ne’e mak sai vitima nafatin ba sira nian hahalok.

“Kona ba dignisma Juiza nian desizaun liu husi Tribuanl nian notifIkasaun katak, Manuel Gusmao hela iha terenu ne’e, hahu husi 2009, faktus ne’e mos sala. Faktus lolos mak ne’e, Manuel Gusméo hela hamutuk kedas ho nia aman Quelegamo, hahu husi tempu Portugues, Indonesia no to’o ohin loron. Faktu seluk nudar prova konkreta mak, wainhira krize 2006, Manuel Gusmão ho familia halai tiha ba Baucau hodi salva sira nian vida, rai nee hela laiha ema ruma mak okupa, inklui autor no iha tinan 2008, Manuel Gusmao ho familia mai fali mos Autoridade lokal hanesan Chefe Aldeia $50 Jose, Francisco da Cunha, atual testamunha ba fali autor mak simu Manuel Gusmao ho nian familia hodi entrega fali sira nian rai hodi hela to’o ohin loron. Faktus ida ne’e mak Manuel Gusmao nian testamunha deklara ba Juiz sira iha Tribunal, maibe sira la rona no la hatene,”.

Entretantu Ho kestaun ne’ebe mak  vitima, Manuel Gusmão aprezenta ba iha Tribunal Distrital Dili  nee juiza la tau konsiderasaun ba faktus ne’ebe iha.

 

Jornalista    :Herculano Gomes

Editor          :Gomes

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment