by

Suku Beikseuk, sente triste ho serka sanitaria

TILOMAR   –  Komunidade sira iha suku Beikseuk aldeia Wetataba sente preokupa  no triste tebes  ho situasaun serka sanitaria iha munisipiu Kovalima, ne’ebe halo sira la halo  atividade  no bandu  movimentasaun ba mai, tamba moras covid-19 ne’ebe akontese ona transmisaun lokal iha postu Fatumea rasik.

Juliberto  relata Informasaun ne’e ba Jornalista liu husi viatelefone iha suku Beiseuk Tersa,02/03/2021.

Alende ne’e Komunidade Juliberto  Monis hateten sente preokupa no triste  tebes ho situasaun serka sanitaria nee,tamba  sira  obrigadu tenki iha uma no la asesu ba merkadu.

Ho situasaun ne’e halo komunidade sira hamosu tristeza no susar ba aihan  tamba povu kbiit laek sira ne’ebe la asesu ba merkadu entaun susar ba sira atu hetan osan.

“Tuir hau  nia observasaun ba iha  situasaun agora dadauk  nee halo ita triste, liliu ita hare ba ita nia komunidade sira nia nesesidade primario hanesan fos no aihan sira nee laiha ona sira sosa iha merkadu mos ladiak  tamba Polisia no F-FDTL sira la fo fatin atu halo movimentu ba mai, ida ne’e taka total sira nia moris kondisaun real ne’ebe mak ita hare povu agora sente triste ba estensaun estadu emerjensia ba dala 11 ne’e,”Julibertu dehan .

Tamba ne’e nia sujere ba Ministru koordenador Asuntu Ekonomiku  atu oinsa mak bele tau atensaun urjente ba sira nia halerik  kona ba aihan sira durante situasaun difisil nia laran.

 

Jornalista     :Herculano Gomes

Editor            : Eryck Gomes

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment