by

Xefe Suku Lour :Tinan barak ona nakukun hafalun komunidade sira

ZUMALAI – Suku Lour Postu Administrativu Zumalai Munisipiu Kovalima Tinan barak ona kontinua hela Iha nakukun laran husi tempu Indonezia  too ohin loron,maski Parlamentu Nasional kada tinan aprova OJE ho montante ne’ebe bo’ot maibe povu sira kontinua halerik bebeik.

Xefi Suku Lour Martinho Julio Barreto Aprezenta preokupasaun nee ba Jornalista iha nia servisu fatin suku Lour , liu husi viatelefone Segunda ,01/03/2021.

“Kona ba ida ne’e hau hato’o dala barak ona hau hatoo ba nasional kona ba eletricidade ,preokupasaun suku Lour mak ne’e liliu mak eletricidade tamba agora too tinan barak ona ami suku Lour ida ne’e  halerik hela deit ba eletricidade ne’e tamba to’o agora hela nakukun laran laran,” Martinho Akresenta.

“Orsamentu ne’ebe mak kada tinan ita nia parlamentu aprova nee oinsa  atu tau atensaun ba ami nia Suku Lour ida ne’e kona ba eletricidade nee.Kona ba proposta ami hato’o ona deste Xefi suku sesante nia tempu to’o hau sai fali xefi suku mos ami hato’o ona proposta ba iha parte relevante,maibe to’o agora laiha solusaun,”Dehan Martinho.

Tan ne’e responsavel Suku Lour ne’e mos rekomenda ba ministeriu relevante atu rona no hare preokupasaun komunidade nian iha baze ,ne’ebe mak tinan barak ona halerik hela ba eletricidade be mos no estrada.

 

Jornalista  :Herculano Gomes

Editor         : Eryck  Gomes

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment