by

SALVA TELEMOVEL,VITIMA RUIN TOHAR

DILI – Komandante polisia tranjitu rodaviariu municipiu Dili inspektor xefi Domingos Sarmento Gama hateten,tersa kalan mais menuz  tuku  valu kalan,akontese  ida iha  rotunda  elem-loi kriminozu nain rua ho motor sapa matrikula  kotuk laiha  hodi hadau vitima  ida nia telefoni  waihira vitima hala’o viajen ho motor maibe  vitima  la kosege  salva nia telefoni tamba krimimozu ida tebe vitima monu no rezulta  ruin tohar no oras ne’e  dau-daun vitima iha  ICU ospital nasional guido valadares, inspektor xefi Domingos Sarmento Gama hato’o lia hirak ne’e  iha edifisiu PNTL caicoli Dili sexta feira 26 fevereiru 2021.

“ida dadauk akontesimentu tersa kalan  iha rotunda elemloi kriminozu nain rua ho motor sapa matrikula  kotuk laiha  hodi hadau vitima  ida nia telefoni  waihira vitima hala’o viajen ho motor maibe  vitima  la kosege  salva nia telefoni tamba krimimozu ida tebe vitima monu no rezulta  ruin tohar”

Xefi  ne’e salienta ida ne hatudu ba publiku katak, kazu asaltu foti ema nia sasan iha kapital dili numeru sae makas ne’e hanesan krime organizado ne’ebe akontese iha  kapital dili,  no grupu organizado sira uza motorizada la uza sapa matrikula kotuk no balu la uza totalmente sapa matrikula.

Nia hatutan,ho kazu hirak  ne’e mak komandu orienta ba parte seguransa rodaviariu no tranjitu munusipiu dili hodi halo koperasaun espesial ba komunidade sira ne’ebe uza trasnporte la uza sapa matrikula. Alende nia husu ba komunidade sira ne’ebe iha transporte hanesan motor no kareta tenki uza sapa matrikura oin ho kotuk tenki kopletu. enkuantu sapa matrikula oin  no kotuk laiha ne kotra lei dekretu  estrada no kontra lei no 6 /2003.

Estajiariu. Anibal do santos

 

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment