by

Fulan janeiru klinika Bairo pite rejista moras, HIV SIDA 168

DILI  – Klinika Bairo Pite husi fulan janeiru tinan nee rejista moras HIV SIDA hamutuk 168, no klinika nee rejista moras ho numeru aas liu mak moras insfesaun respiratoriu hamutuk 920.Diretor Klinika Bairo Pite Inacio hatoo asunto nee ba Jornalists iha nia knaar fatin Bairo Pite Díli,Kinta 25/02/2021.

“Ita iha sentru saude klinika bairo pite, iha fulan janeiru nia laran ita iha numeru neebe ita registu aas tebes, iha pasiente infeksaun respirasaun, iha februari nia laran relatoriu sedauk mai, maibe iha janeiru nia laran nee ita iha pasiente moras infeksaun respirasaun hamutuk 920, iha maternidade partus ho inan isin rua sira iha 437, nutrisaun iha 240, tuir kedas ho pasiente moras kulit 260 pasiente no HIV SIDA 168 pasiente no iha TBC ka teben diaria iha 201 pasiente nee iha pasiente nain haat mak te ben ho ran, depois pasiente nain 40 mak hetan moras TBC. Depois iha janeiru nia laran pasiente nain rua hetan moras denge, mai fali iha febreiru dadus sira seluk seidauk iha maibe iha febreiru nia laran nee semana tolu ita iha moras neebe ISPA nee as nafatin maibe numeru seidauk relata mai ami,no numeru denge mos as kuaze semana rua nia laran ita iha 14 pasiente mak moras domestika ka denge”,Nia hateten.

Responsavel maximu klinika bairo pite nee dehan  moras ispa rejista ho numeru aas tamba kauza husi akontese udan,hodi hamosu udan been sulin  no hamosu foer iha dalan estrada laran,ikus mai akontese moras ba ema sira.

“Primeiru mak moras ISPA infeksaun respirasaun aguda mai husi embairomentu neebe la mos, liliu tempu udan kuandu numeru nee aas ka sae kuandu tempu udan. Bainhira udan ita nia treinagen iha dili laran mos ladun diak entaun bee udan ben neebe mak mai hodi hotu tahu rai rahun sira tama ba estrada laran entaun to tempu loron matan sae habai tahu nee halo maran entaun kareta halai tun sae entaun rai rahun nee halai sae fali ba komunidade leet, entaun kria infeksaun respirasaun iha pulmao, segundu mak iha mos enbairomentu barak mak konsumu tabaku nee sigaru suar mak sai nee ita bolu pas smoking ema neebe halo hakiak sigaru nia suar bele kria infeksaun respirasaun, pasiente malnutrisaun barak mak kontribui mai husi moras tee been diaria. Tempu udan mos hanesan ita iha dili laran ita laiha sanitasaun agua potavel la bee mos neebe apropriadu, bairo neebe mak bee laiha entaun atu hijieniku nee laiha ita nia alin oan sira nee neebe mak halimar rai rahun hotu, foer tiha tempu udan halimar rai rahun la fase liman han kedas, haris la mos, i balun mos ita soe foer neebe mak arbru ka populasaun neebe mak soe foer arbiru entaun husi foer neebe mak ita soe lalar neebe mak iha tun ba foer nee depois mai fali hahan neebe mak ita prepara han nee kria diaria, no diaria mos kontribui makaas ba iha malnutrisaun”,.

Alende nee Nia relata katak iha semana rua nia laran  moras dengue implika makaas no aumenta ba 90% , situssaun nee akontese mai husi enbairomentu tamba Populasaun sira la hamos bee nalihun iha sira nia hela fatin.

Enkuantu Inacio Esplika “Ba moras seluk mak dengue ita preokupa tebes moras dengue, iha semana rua nia laran, moras dengue deteksaun infeksaun implimika makaas los aumenta kuaze 90% aas los kompara ho fulan fulan antes, entaun ida nee mos mai husi embairomentu i populasaun neebe mak embairomentu la  hamos bee nalihun iha area hela fatin neebe mak sira hela ba i balu masa at agua fatin neebe ita konsumi plastiku neebe ita konsumi soe tun sae i vazu aifunan neebe mak ita kuda ita la hare i tanki bee rasik neebe ita utiliza lorloron ita la hare didiak para atu fase ka hamos entaun kria susuk i liu husi susuk nee mos bele kria moras dengue ba ita rasik”,

Tamba nee nia,apela ba komunidade sira hotu atu prevene aan husi moras oioin,no husu mos ba papulasaun sira atu labele budu an iha uma presiza hakat lalais ba sentru saude nebe besik hodi halo tramentu saude ho diak.

“Ho ida nee mak ita boot moris ho saudavel, prevene an ba, ita prevelijiu boot na povu timor tomak tanba ita hetan tratamentu saude gratuita, ho ida nee mak ita boot sira moras kois karik labele budu an iha uma deit to grave, mear karik to mear sai ran, dengue karik isin manas to loron haat ka lima mak foin mai sentru saude, entaun ida nee ladiak, se ita boot sira sente moras kois deit ita boot tenke mai kedas iha sentru saude hasoru fasilidade mediku sira profesional saude sira para hatoo ita boot sira nia moras para profesional saude sira foti asaun kedas, sedu duke grave tiha ona mak foin ita boot sira mai ami labele halo buat ida.ho ida nee mak ami husu ba populasaun sira labele hadook an husi sentru saude kuandu ita boot moras tenke besik sentru saude, i liliu ita nia populasaun barak mak sei fiar aimoruk tradisional balun mai ho moras mear grave tiha ona tenke ser ba halo tratamentu alternativu fila fali nee labele, laos labele maibe tratamentu modernu liu husi fasilidade saude nee mak akuradu liu i sai sientifiku los. I hau rekomenda ba ita boot sira moras tenke mai sentru saude’,Nia informa.

Jornalista Estajiariu  :Chiensia

Editor                               :Gomes

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment