by

Timor Leste rejista Tan Kazu foun konfirmadu 1 no 18 rekoperadu

Dili, 18 Fevereiru 2021 kordenador pilar Hitu kovid19 Nilton do Carmo da Silva hato’o asuntu ne’e Liu husi konferensia ba imprensa ne’ebe Mak halao iha Salaun palasio sinzas kaicoli.

Enkuantu Iha konferensia ba imprensa ne’e kordenador pilar Hitu kovid19 Nilton do Carmo da Silva hatete pasiente covid19 nain 18 rekuperadu no aumenta Tan Positivu covid19 nain Ida.

Nia hatutan Pasiente covid19 Positivu ho idade 28 nebe Mak mai Husi nasaun inglatera.

Entertantu total Komulativu Kazu hamutuk 103 no dadaun ne’e atual baixa hamutuk nain 22 nebe Mak baixa Hela iha izolamentu Vera kruz Dili.

 

Jornalista : Mario Da Costa Soares

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment