by

Projetu 240 iha municipiu sira sei iha prosesu dezenu nia laran

 Dili  – 15/01/2021 Ministru obras publikas  Salvador Eugenio Soares Pinto esplika katak Projetu estrada iha municipiu sira  hamutuk  240  maka sei iha prosesu dezenu nia laran  no hein katak projetu pakote 12 ne’e bele finaliza  nia estudu  .

Tuir Governante ne’e dehan husi projetu 240 ne’e inklui ponte sanulu (10)maibe konstrusaun projetu hirak ne MOP halo ona preparasaun hodi hahu prosesu atu ezekuta programa sira .

Ho ida nee nia informa katak  tinan nee Enjineiru hamutuk atus ida mak(100)  sei halo supervizaun no planu ba projetu fiziku sira ne’ebe mak sei halao iha terenu.

 

JORNALISTA :HERCULANO GOMES

EDITOR          :GOMES

 

 

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment