by

IDADE LASAI SASUKAT BA ANTERO DA CRUZ HODI HALA’O ATIVIDADE NEGOSIU

Dili,17 Fevereiru 2021,Anteru ho idade tinan sia(9) oan da tolu husi maun alin nain sia ne’ebe dadaun ne’e hela iha tasi tolu, loron-loron sempre maneja tempu hodi fa’an ema nia paun kukus.

Iha entrevista Anteru da Cruz hateten,paun kukus ne’ebe nia fa’an loron ida hetan dolar lima, hafoin fa’an hotu entrega osan ba nia nain. Enkuantu nia dehan osan ne’ebe ema selu ba nia  dolar ida iha kada loron .

“Paun kuku ne’ebe hau fa’an ne’e loron ida hetan dolar lima,hafoin fa’an hotu hau entrega osan  ba ema nia nain, no loron ida sira selu hau dolar ida.”

 

Anteru Da Cruz dehan, dadaun ne’e hala’o nia estudu iha  ensinu baziku filial 12 de outubru tasi-tolu, tur iha sextu anu. Alende ne’e anteru ho nia maun alin nain sia ,nu’udar oan kiak tamba inan aman mate hotu ona.

Reportajem..Donya Fernandes.. Zana brites

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment