by

FONGTIL HUSU BA GOVERNU ATU LOCKDOWN BA MUNISPIU BOBONARU COVALIMA NO RAEOA

Dili,16 fevereru 2021, Director Fongtil DanielSanto do Carmo hato’o assuntu ne’e liu husi konferensia ba imprensa ne’ebe mak hala’o iha palasiu sinzas kaikoli.

Enkuantu iha konferenesia ba imprensa  Director FONGTIL Daniel Santos do Carmo  husu ba governu atu lockdown ba Munisipio tolu mak hanesan Bobonaru   Covalima No  Raeo.Alende n e’e nia husu  ba Governu atu asegura nafatin disponibilidade  Ai-han no Materiais sanitarius ba komunidade iha Munisipiu Bobonaru ,Covalima no Raeoa hodi koresponde nesesidade basiku nune la prejudika komunidade durante periodu lockdown.

Enkuantu ekipa sosiedade sivil nian iha timor larantomak mos apoiu ba esforsu sira hodi evita no kombate pandemia Covid19 no sosiedade sivil hola posisaun ida ne’e tamba kazu ativu Covid-19 dezignadamente kazu detektadu sira ne’ebe mai husi pasajen illegal iha pais, nune’e halo kuida saude Publiku populasaun no im pedetransmisaun komunitaria iha teritoriu nasional

Mario da costa Soares

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment