by

TIMOR LESTE REJISTA TAN KAZU FOUN POSITIVO 14

 

Informasaun nee relata husi Kordenador Jeral Prestasaun servisu covid 19 Odete Viegas liu husi komferensia ba imprensa iha palacio da Cinzas Caicoli 11/022021.

Iha komferensia ba imprensa Odete Maria viegas hateten Timor Leste rejista tan kazu foun pozitivu 14 kompostu husi feto ualu no mane nain neen.
Odete esplika “Ohin 11 fevereiru 2021 husi komisaun nasionál rejista tan kazu konfirmadu pozitivu Covid-19 hamutuk na’in 14 kompostu husi feto 8 no mane 6. Husi na’in 14 ne’e sidadaun estranjeiru na’in 2 no seluk Timor-oan hotu inklui mós estudante na’in 7. Entre sira ne’e, ida ne’ebé idade kiikliu mak 20 no idade boot liu mak 54. Sira hotu asimtomátiku ka laiha sintomas”.

Na’in 12 mai husi Indonézia husi Provínsia ne’ebé lahanesan, iha 20 janeiru 2021, sira tama Timor-Leste liuhusi Pontu Entrada Batu-Gede ho pasajeiru hamutuk na’in 118 Na’in 12 halo konfinamentu obrigatóriu iha ótel hirak ne’ebé governu prepara.

Ekipa vijilánsia halo teste swab dala-tolu ba na’in 12 ne’e (21 janeiru, 1 fevereiru, 9 fevereiru). Rezultadu teste hatudu katak pasajeiru hirak ne’e hetan kazu pozetivu Covid-19.

Tuir nia kordenador dehan Entre na’in 14 ne’e iha na’in ida nu’udar médiku ne’ebé durante halo atendimentu iha kuarentena ótel Time Square.

“Na’in ida tama mai Timór iha 23 janeiru 2021, sidadaun ne’e mai ho Bus (transporte públiku) husi Provínsia Kupang, Indonézia bá Atambua. Iha loron tuirmai (24 janeiru) nia viájen husi Atambua mai Timór liuhusi Pontu Entrada fronteira Batu-Gede. Ekipa liña frente simu no submete ba konfinamentu iha Batu-Gede, Munisípiu Bobonaro”.Dehan Odete

Iha 24 janeiru serbísu vijilánsia Husi ministériu saúde ba foti amostra swab dahuluk, depois 9 janeiru halo tan teste swab daruak nian no rezultadu pozetivu relata iha 10 fevereiru 2021. Ekipa ambulânsia evakua ona pasiente ne’e mai Izolamentu Vera Cruz, Dili.

Total komunidade ne’ebé hala’o kuarentena iha Batu-Gede hamutuk ema na’in 36 inklui pasiente pozetivu no na’in 35 seluk tama klandestina ka liuhusi dalan ilegál.

Ohin ministériu saúde mós fó sai tan pasiente rekuperadu Covid-19 na’in 5 husi izolamentu Vera Cruz kompostu husi feto 3 no mane 2, husi na’in 5 rekuperadu ne’e na’in 1 mak estranjeiru. Sira nia teste ikus iha 8 no 10 fevereiru, husi teste swab rezultadu negative nune’e ohin sira fila on aba idak-idak nia famíli no komunidade.

Husi Dadus Iha 11 fevereiru 2021
Kazu Komulativu Teste : 19919
Komulativu Negativu : 19717
Hein Rezultadu : 102
Komulativu Kazu : 100
Kazu Foun : +14
Rekuperadu : 5
Komulativu Rekuperadu : 62+4 = 66
Atuál Baixa : 38
Kuarentena : 279 (Dili: 169, Munusípiu: 128)
Auto-Kuarentena : 118 (Dili: 92, Munisípiu: 26)
Passa ona 14 dias : 29 (Vera Cruz: 28, RAEOA: 1)

Jornalista:Herculano Gomes
Editor : Gomes

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment