by

MOVIMENTU KOMPRADORES MENUS TAMBA PERIODU CORONA VIRUS

Dili-17022021- Lia hirak ne’e relata husi negosiante abolante Luis do Rozariu ne’ebe fa’an nu’u iha lecidere

Iha entrevista negosiante ne’e informa, dadaun ne’e sira fa’an nu’u ema lasosa,tamba sosa nain sira menus,kauza husi period covid-19.

“Dadaun ne’e ami fa’an nu’u la folin,tamba impaktu husi moras corona virus,halo sosa nain sira mos la dun halo movimentu iha ami nia fatin”

Enkuantu nia haklea’n,seidauk tama estadu emerjensia sira hetan netik rendimentu ne’ebe naton,maibe dadaun ne’e susar tebes atu hetan osan. Alende ne’e,negosiante Luis mos husu ba estudu no governu ,atu tau netik atensaun ba sira, tamba iha situsaun difisil hanesan ne’e, susar tebes ba sira negosiantes hodi hetan n osan, atu satan ba sira nia nesesidade loron-loron nian

Reportajen Donya Fernandes +  Jana Brites

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment