by

EKONOMIA LA TO’O JULIO HAKI COLO DESIDI HAPARA NIA ESTUDU IHA ENSINU PRE-SEKUNDARIA

Lia hirak ne’e saran ba jornalista radiu komunidade komoro iha kanpung baru horseik.

Iha entrevista Julio haki hateten,antes ne’e nia la’o estudu iha ensinu pre-sekundariu, maibe ina aman, kbi’it lato’o nia pasensia hapara nia estudu,hodi desidi mai kapital sidade hodi fa’an pentolang,nune’’e hetan netik osan hodi satan ba nesesidade uma laran.

Enkuantu Julio haki colo husi rejiaun administrativu espesial oecussi ambenone’ebe  dadaun ne’e hela iha kanpung baru Comoro dili, loron-loron dudu pentolang tama sai bairu iha suku komoro,hodi fa’an atu hetan osan nune’e  haruka ba inaa,aman no balu nia rai hamutuk prepara ba moris future nian.

 Reportajen,Donya Fernandes, Jana Brites

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment