by

TINAN NE’E CENTRU FORMASAUN TIBAR DISTRIBUI CETIFIKADUS BA FORMANDUS HAMUTUK 5.234

Dili,10 fevereiru 2020,governu liu husi sekretario estadu formasaun profesional no empregu (sepfope) hamutuk ho  centru formasun tibar hodi distribui sertifikadus ba formadus hamutuk 5.234 iha salaun sefope kaikoli dili///`

enkuanto diretor centru formasaun tibar simão tito bareto hatete tinan ne’e centru formasaun tibar distribui certifikadus ba graduadus hamutuk nain 5.234.

nia informa tan husi numeru ne’e tuir identifikasaun no monitorijasaun ne’ebe mak centru formasaun halo mak joven hamutuk 3.129 mak asesu ona ba kampu trbailho no 100 sei kontinua sira nia estudu maibe sira seluk la hatene sira nia paradeiru hafoin gradua/

Jornalista:Mario da Costa

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment