by

KAZU SUISIDU AKONTESE BARAK LIU IHA MUNISIPIU LOSPALOS,LIKISA NO AINARO

Dili,22 Outubru 2020,Komadante Jeral PNTL Komiasáriu Faustino da Costa hateten,hahu iha fulan janeiru to’o outubru tinan ne’e ,barak mak haktalik’an ka suisidu akontese iha munisipiu tolu mak hanesan Lospalos,Likisa no Ainaro”Komisariu faustinu da costa” hato’o lia hirak ne’e hafoin halao audensia semanal ho Presidente Republika Francisco Guteres Lu-olo iha Palacio Presidensial Bairo-Pite.

Alende,Presidente Republika Fransisco Guteres Lu-olo  Preokupa ho numeiru suisidu nebé akontense iha fatin-fatin.

Kona-ba Autor: Radio Comunidade Comoro

Gravatar Image
Radio Comunidade Comoro (RCC) nu’udar organizasaun mídia komunitáriu ne’ebé non-lukru no hetan inisiativa no partisipasaun másimu husi komunidade, liu-liu joventude sira ne’ebé iha ispíritu voluntarizmu a’ás hodi kontibui ba vizaun no misaun RCC nian.

Comment